INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023

Pro přípravu školního roku 2022/2023 Vás žádáme o vyplnění závazné přihlášky do školní družiny ve školním roce 2022/2023. Přihlášku odevzdejte nejpozději do 20. 06. 2022 Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní družinu je 139 (Kaplického 89, Mařanova 50).

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školní družiny (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce .

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 1. 9. 2022

Provoz školní družiny je zajištěn od 6.30 do 7.40 hodin a od 11.40 do 16.30 hodin. Poplatek za školní družinu činí 250,-Kč/ měsíčně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přihláška musí být řádně vyplněna, v případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.


Školní družina 2022/2023

Přihláška

Kritéria

Zmocnění pro vyzvedávání ze ŠD


Kritéria pro zápis do ŠD pro školní rok 2021/2022 (Kritéria přijetí)

Kapacita školní družiny pro ZŠ Kaplického je nyní 139 míst (89 Kaplického a 50 blok E TUL, ul. Čížkova) a je zcela naplněna.

Oddělení ŠD a jejich vychovatelky:

 • 1. oddělení „Červeňásci“
  • Bc. Veronika Kovářová
 • 2. oddělení „Modrásci“
  • Štěpánka Syrovátková
 • 3. oddělení „Žluťásci“
  • Pavel Havlík
 • 4. oddělení „Zeleňásci“
  • Jolana Janečková
 • 5. oddělení waldorf1
  • Ing. Marcela Jirásková Cinková
 • 6. oddělení waldorf2
  • Věra Lopraisová
 • VOLNOČASOVÝ KROUŽEK
  • Michaela Pochopová

Provozní doba ŠD:

ranní 6:30h – 7:40h, při dělené výuce do 8:45h
odpolední 11:40h – 16:30h

Příchod do ranní ŠD nejpozději v 7:30h, při děleném vyučování do 7:30h nebo mezi 7:40 – 8:45h.
Zvoňte na zvonek ŠD I – „Červeňásci“ – platí pro všechna oddělení.

Odchod dětí po obědě nejpozději ve 13:30h nebo následně po 15:00h. Čas mezi 13:30 a 15:00 je vyhrazen pro výchovné a vzdělávací činnosti nebo pobyt venku. V jiné době než je uvedeno, nebude umožněn žákům vstup do budovy školy a též vyzvedávání a uvolňování dětí z ŠD.

V době venkovního pobytu nebude umožněno žákům z jakýchkoliv důvodů setrvávat v prostorách školy – zejména pokud se jedná o stavy po nemoci, nachlazení atd.

Uvolnění dítěte v jinou dobu než je uvedeno v zápisovém lístku (samostatný odchod dítěte z ŠD), je možné pouze zprávou přes ŠkoluONLINE nebo písemnou žádostí nejpozději do 8:00 daného dne. V obou případech musí být v žádosti uvedeno jméno a příjmení uvolňovaného dítěte, datum a čas odchodu, a podpis zákonného zástupce. Na telefonické či ústní žádosti o uvolnění dítěte z ŠD nebude brán zřetel.

Postup při vyzvedávání dětí ze ŠD:

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny zvoňte prosím na označené zvonky takto:

 • ŠD oddělení I. „Červeňásci“ – zvonek ŠD I
 • ŠD oddělení II. „Modrásci“ – zvonek ŠD II
 • ŠD oddělení III. „Žluťásci“ – zvonek ŠD III
 • ŠD oddělení IV. „Zeleňásci“ – zvonek ŠD IV

Pro lepší orientaci jsou jednotlivé zvonky barevně odlišeny.

Po zazvonění a představení se rodiče, prarodiče či jiné zmocněné osoby, oznamte celé jméno dítěte, které vyzvedáváte a poté na něj počkejte ve vstupní hale školy.

Co potřebují děti do školní družiny

 • převlečení na pobyt venku dle ročního období a aktuálního počasí, vše podepsané a uložené v látkovém sáčku. Je vhodné přidat i pláštěnku pro případ deštivého počasí.
 • plastovou lahev na pití
 • 1ks ovocného sirupu na školní pololetí
 • 1 balení papírových kapesníčků

Upozornění!
Hračky z domova si děti nosí do ŠD na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní družině měnit s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi a rodiči.

Platba za docházku do školní družiny:

Příspěvek za docházku do školní družiny činí za každý započatý měsíc 250,- Kč. Částku prosíme uhradit bezhotovostním převodem a to následujícím způsobem:

První platba: září až prosinec – 1 000,- Kč – do konce měsíce září

Druhá platba: leden až červen – 1 500,- Kč – do konce měsíce ledna

číslo účtu : 5470132/0800 – vedený u České spořitelny a.s.

Na platebním příkazu nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který Vám byl sdělen na začátku měsíce září, a ve zprávě pro příjemce uvádějte vždy celé jméno žáka, za kterého je platba prováděna.

Při nejasnostech prosím kontaktujte vychovatelky ŠD.