Školní družina 2020/2021

Zápisní lístek

Zmocnění pro vyzvedávání ze ŠD

Kritéria pro zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021 (Kritéria přijetí)

Kapacita školní družiny pro ZŠ Kaplického je nyní 139 míst (89 Kaplického a 50 blok E TUL, ul. Čížkova) a je zcela naplněna.

Oddělení ŠD a jejich vychovatelky:

1. oddělení  “Červeňásci”    Bc. Veronika Kovářová
2. oddělení  “Modrásci”       Štěpánka Syrovátková
3. oddělení  “Žluťásci”         Ing. Marcela Jirásková Cinková
4. oddělení  “Zeleňásci”      Dominika Folprechtová
5. oddělení  TUL                  Marta Ježková
6. oddělení TUL                   Michaela Waldhauserová

Provozní doba ŠD:

ranní 6:30h – 7:40h, při dělené výuce do 8:45h
odpolední 11:40h – 16:30h

Příchod do ranní ŠD nejpozději v 7:30h, při děleném vyučování do 7:30h nebo mezi 7:40 – 8:45h.
Zvoňte na zvonek ŠD I – „Červeňásci“ – platí pro všechna oddělení.

Odchod dětí po obědě nejpozději ve 13:30h nebo následně po 15:00h. Čas mezi 13:30 a 15:00 je vyhrazen pro výchovné a vzdělávací činnosti nebo pobyt venku. V jiné době než je uvedeno, nebude umožněn žákům vstup do budovy školy a též vyzvedávání a uvolňování dětí z ŠD.

V době venkovního pobytu nebude umožněno žákům z jakýchkoliv důvodů setrvávat v prostorách školy – zejména pokud se jedná o stavy po nemoci, nachlazení atd.

Uvolnění dítěte v jinou dobu než je uvedeno v zápisovém lístku (samostatný odchod dítěte z ŠD), je možné pouze zprávou přes ŠkoluONLINE nebo písemnou žádostí nejpozději do 8:00 daného dne. V obou případech musí být v žádosti uvedeno jméno a příjmení uvolňovaného dítěte, datum a čas odchodu, a podpis zákonného zástupce. Na telefonické či ústní žádosti o uvolnění dítěte z ŠD nebude brán zřetel.

Postup při vyzvedávání dětí ze ŠD:

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny zvoňte prosím na označené zvonky takto:

 • ŠD oddělení I. „Červeňásci“ (děti z 1. A) – zvonek ŠD I
 • ŠD oddělení II. „Modrásci“ (děti z 3. A) – zvonek ŠD II
 • ŠD oddělení III. „Žluťásci“ (děti z 2. A) – zvonek ŠD III
 • ŠD oddělení IV. „Zeleňásci“ (PT) – zvonek ŠD IV

Pro lepší orientaci jsou jednotlivé zvonky barevně odlišeny.

Po zazvonění a představení se rodiče, prarodiče či jiné zmocněné osoby, oznamte celé jméno dítěte, které vyzvedáváte a poté na něj počkejte ve vstupní hale školy.

Co potřebují děti do školní družiny

 • převlečení na pobyt venku dle ročního období a aktuálního počasí, vše podepsané a uložené v látkovém sáčku. Je vhodné přidat i pláštěnku pro případ deštivého počasí.
 • plastovou lahev na pití
 • 1ks ovocného sirupu na školní pololetí
 • 1 balení papírových kapesníčků

Upozornění!
Hračky z domova si děti nosí do ŠD na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní družině měnit s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi a rodiči.

Platba za docházku do školní družiny:

Příspěvek za docházku do školní družiny činí za každý započatý měsíc 250,- Kč. Částku prosíme uhradit bezhotovostním převodem a to následujícím způsobem:

První platba: září až prosinec – 1 000,- Kč – do konce měsíce září

Druhá platba: leden až červen – 1 500,- Kč – do konce měsíce ledna

číslo účtu : 5470132/0800 – vedený u České spořitelny a.s.

Na platebním příkazu nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který Vám byl sdělen na začátku měsíce září, a ve zprávě pro příjemce uvádějte vždy celé jméno žáka, za kterého je platba prováděna.

Při nejasnostech prosím kontaktujte vychovatelky ŠD.


Přihlášky do ŠD na školní rok 2020/2021

Pokud máte zájem, aby ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo Vaše dítě školní družinu, prosím, vyzvedněte si u vychovatelek ŠD přihlášku. Vyplněnou odevzdejte spolu s čestným prohlášením nejpozději do 4. 9. 2018 (včetně). Pozdějšímu přihlášení bude vyhověno pouze v případě volných míst v ŠD.

Kritéria k zařazení dítěte do ŠD:

 1. Žák přihlášený k pravidelné docházce do ŠD
 2. Žák, jehož oba rodiče (zákonní zástupci) jsou zaměstnáni a zároveň nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené – nutno doložit čestným prohlášením (formulář k dispozici u vychovatelek ŠD spolu s přihláškou)
 3. Ročník ZŠ – v pořadí PT, 1., 2., 3., 4. a 5.třída

V případě nerozhodnosti ­ shodě všech kritérií u více žáků ­ bude o umístění dítěte do ŠD rozhodnuto na základě losování.

Po vyčerpání volných míst ŠD bude Vašim dětem nabídnut Kroužek volnočasových aktivit.