PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Kritéria pro zápis do ŠD pro školní rok 2019/2020 (Kritéria přijetí)

Kapacita školní družiny pro ZŠ Kaplického je nyní 102 míst a je zcela naplněna.

Oddělení ŠD a jejich vychovatelky:

1. oddělení  “Červeňásci”    Radka Bockschneiderová
2. oddělení  “Modrásci”      Štěpánka Syrovátková
3. oddělení  “Žluťásci”        Ing. Marcela Jirásková Cinková
4. oddělení  “Zeleňásci”     Jana Zeroniková, DiS

Provozní doba ŠD:

ranní 6:30h – 7:40h, při dělené výuce do 8:45h
odpolední 11:40h – 16:30h

Příchod do ranní ŠD nejpozději v 7:30h, při děleném vyučování do 7:30h nebo mezi 7:40 – 8:45h.
Zvoňte na zvonek ŠD I – „Červeňásci“ – platí pro všechna oddělení.

Odchod dětí po obědě nejpozději ve 13:30h nebo následně po 15:00h. Čas mezi 13:30 a 15:00 je vyhrazen pro výchovné a vzdělávací činnosti nebo pobyt venku. V jiné době než je uvedeno, nebude umožněn žákům vstup do budovy školy a též vyzvedávání a uvolňování dětí z ŠD.

V době venkovního pobytu nebude umožněno žákům z jakýchkoliv důvodů setrvávat v prostorách školy – zejména pokud se jedná o stavy po nemoci, nachlazení atd.

Uvolnění dítěte v jinou dobu než je uvedeno v zápisovém lístku (samostatný odchod dítěte z ŠD), je možné pouze zprávou přes Gradebook nebo písemnou žádostí nejpozději do 8:00 daného dne. V obou případech musí být v žádosti uvedeno jméno a příjmení uvolňovaného dítěte, datum a čas odchodu, a podpis zákonného zástupce. Na telefonické či ústní žádosti o uvolnění dítěte z ŠD nebude brán zřetel.

Postup při vyzvedávání dětí ze ŠD, příp. Kroužku volnočasových aktivit:

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny zvoňte prosím na označené zvonky takto:

 • ŠD oddělení I. „Červeňásci“ (děti z 1. A) – zvonek ŠD I
 • ŠD oddělení II. „Modrásci“ (děti z PT, 2. A) – zvonek ŠD II
 • ŠD oddělení III. „Žluťásci“ (děti z 2. B, 3. A) – zvonek ŠD III
 • ŠD oddělení IV. „Zeleňásci“ (děti z 3. A, 3. B, 4. A a 4. B) – zvonek ŠD IV
 • Kroužek volnočasových aktivit „Bělásci“  – (děti nezařazené do ŠD) – zvonek Volnočasové aktivity

Pro lepší orientaci jsou jednotlivé zvonky barevně odlišeny.

Po zazvonění a představení se rodiče, prarodiče či jiné zmocněné osoby, oznamte celé jméno dítěte, které vyzvedáváte a poté na něj počkejte ve vstupní hale školy.

Co potřebují děti do školní družiny

 • převlečení na pobyt venku dle ročního období a aktuálního počasí, vše podepsané a uložené v látkovém sáčku. Je vhodné přidat i pláštěnku pro případ deštivého počasí.
 • plastovou lahev na pití
 • 1ks ovocného sirupu na školní pololetí
 • 1 balení papírových kapesníčků

Upozornění!
Hračky z domova si děti nosí do ŠD na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní družině měnit s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi a rodiči.

Platba za docházku do školní družiny:

Příspěvek za docházku do školní družiny činí za každý započatý měsíc 250,- Kč. Částku prosíme uhradit bezhotovostním převodem a to následujícím způsobem:

První platba: září až prosinec – 1000,- Kč – do konce měsíce září

Druhá platba: leden až červen – 1500,- Kč – do konce měsíce ledna

číslo účtu : 5470132/0800 – vedený u České spořitelny a.s.

Na platebním příkazu nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který Vám byl sdělen na začátku měsíce září, a ve zprávě pro příjemce uvádějte vždy celé jméno žáka, za kterého je platba prováděna.

Platba za docházku do Kroužku volnočasových aktivit:

Příspěvek za docházku do Kroužku volnočasových aktivit činí za každý započatý měsíc 350,- Kč.

září – prosinec – bude upřesněno – do konce měsíce září

leden – červen – bude upřesněno – do konce měsíce ledna

Při nejasnostech prosím kontaktujte vychovatelky ŠD.

Přihlášky do ŠD na školní rok 2018/2019

Pokud máte zájem, aby ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo Vaše dítě školní družinu, prosím, vyzvedněte si u vychovatelek ŠD přihlášku. Vyplněnou odevzdejte spolu s čestným prohlášením nejpozději do 4. 9. 2018 (včetně). Pozdějšímu přihlášení bude vyhověno pouze v případě volných míst v ŠD.

Kritéria k zařazení dítěte do ŠD:

 1. Žák přihlášený k pravidelné docházce do ŠD
 2. Žák, jehož oba rodiče (zákonní zástupci) jsou zaměstnáni a zároveň nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené – nutno doložit čestným prohlášením (formulář k dispozici u vychovatelek ŠD spolu s přihláškou)
 3. Ročník ZŠ – v pořadí PT, 1., 2., 3., 4. a 5.třída

V případě nerozhodnosti ­ shodě všech kritérií u více žáků ­ bude o umístění dítěte do ŠD rozhodnuto na základě losování.

Po vyčerpání volných míst ŠD bude Vašim dětem nabídnut Kroužek volnočasových aktivit.