Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena statutárním městem Liberec dne 1.1.2003 zřizovací listinou č.j. POS/20/02/ZL jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola

Školní jídelna

Školní družina

4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje

Podatelna, úřední hodiny, elektronická adresa podatelny, datová schránka, telefony.
Kontaktní údaje na vedoucí zaměstnance jednotlivých organizačních úseků

4.1 Kontaktní poštovní adresa Kaplického 384, Liberec 25, 463 12
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Je totožná s adresou podatelny organizace.
4.3 Úřední hodiny Podatelna

Pondělí – pátek 7:30 – 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla Základní škola – ústředna +420 739 329 110

Základní škola – mobil +420 602 470 953

Základní škola – odloučené pracoviště +420773699942 (+420770167011)

Školní jídelna +420739344930

Školní družina – ústředna +420 739 329 110

4.5 Adresa internetových stránek https://www.zs-kaplickeho.cz/
4.6 Adresa podatelny Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny skola@zs-kaplickeho.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 64imn7k
5. Případné platby lze poukázat 5470132/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

5470642/0800 – školní jídelna (Česká spořitelna, a.s.)

Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO IČ 72743379
7. Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Rozpočet

Zřizovací listina

 

8.2 Rozpočet Rozpočet v aktuálním roce, CJ MML 250767/21

Rozpočet v minulém roce, CJ MML 231165/20

9. Žádosti o informace Žádosti se podávají:

– osobně či písemně v podatelně organizace

– poštou

– datovou schránkou

– elektronickým podáním na skola@zs-kaplickeho.cz

10. Příjem podání a podnětů Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

– osobně či písemně v podatelně organizace

– poštou

– datovou schránkou

– elektronickým podáním na skola@zs-kaplickeho.cz

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (www.zs-kaplickeho.cz).

11.2 Vydané právní předpisy Organizační řád školy, 2020.
Školní řád základní školy, 2020.

Vnitřní řád školní družiny, 2020.

Směrnice k poskytování informací, 2021.

Spisový řád, 2013.

Provozní řád, 2021.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (https://zs-kaplickeho.cz/dokumenty-skoly/).