Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012479

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem II

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na personální podpora – speciální pedagog, osobnostně

profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Plakát ke stažení zde – viz příloha


K 1. 7. 2018 započala realizace projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498, s jehož ukončením se počítá k 31. 8. 2020. Cílem projektu je podpora některých intervencí z  Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Naše škola se zapojila do klíčové aktivity zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a to v rámci:

Nepilotního projektu na podporu čtenářské a matematické gramotnosti.
Dodavatel služby společnost BDO Advisory s. r. o. zajistí dvě vývojová kontinua. Jedno pro matematickou gramotnost a druhé pro čtenářskou gramotnost. Ideově koncept vývojových kontinuí vychází z velmi úspěšné praxe a implementace v zemích s vysokým skóre v úrovni rozvoje gramotností, jako je například Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Kanada, Skotsko apod. Tato kontinua budou vycházet z obecné konceptualizace gramotností dle PISA a z odborné literatury.

Vývojová kontinua budou připravena pro 6., resp. 7. třídy základních škol a 1., resp. 2. ročník středních odborných škol a středních odborných učilišť. Kontinua budou sestavena tak, aby obsahovala minimálně 5 diagnostických úrovní a umožnily zařazení žáků dle jejich schopností a dovedností v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti v klíčových dimenzích měřených gramotností. Pedagogům mapy umožní sledovat nejen počáteční úroveň jednotlivých žáků, ale především jejich vývoj a individuálně se tak zaměřit na ty dimenze gramotnosti, které jsou pro každého žáka nejdůležitější.

Do rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti budou intenzivně zapojeni všichni pedagogové včetně pedagogů odborných předmětů. Bude tak zajištěna spolupráce napříč předměty, žáci budou vnímat matematickou a čtenářskou gramotnost jako přirozenou součást výuky a dojde k intenzivnějšímu rozvoji gramotností v rámci školy. Pedagogům odborných předmětů bude zajištěna zvýšená podpora.

Dle dohody mezi žadatelem, školami a budoucím dodavatelem, bude z 25 zapojených ZŠ a 10 SOU či SOŠ vybráno 5 pilotních ZŠ a 3 pilotní SOU či SOŠ, jimž bude poskytnut vyšší stupeň podpory. Tyto školy bude osobně navštěvovat tým dodavatele a dle potřeb školy se zaměří na konkrétní metodickou podporu školy. Typicky bude mít metodická podpora formu konzultací pro pedagogy či tandemové výuky a následné zpětné vazby či návštěvy výuky, její rozbor a následná kontinuální práce s pedagogy.

K určení úrovně žáků dle vývojových kontinuí poslouží on-line nástroj, který umožní z ekonomických a administrativních důvodů realizovat testování na počítačích. Pedagogický pracovník získá detailní informace o zařazení do úrovní a dimenzí gramotnosti jak za celou třídu, tak za jednotlivé žáky. Žáci obdrží výstup z testu, jehož součástí bude zařazení do vývojového kontinua, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj gramotností. Toto testování bude provedeno za celý projekt 3 krát. Tím bude zajištěna aktuálnost doporučení a formativnost hodnocení pro žáky a pedagogy, zároveň budou pedagogové, školy i zřizovatel moci sledovat průběh a efektivitu projektu.

V další fázi projektu bude pedagogům k dispozici portál s konkrétními doporučeními, metodikami, nápady do hodin a pracovními listy pro rozvoj gramotností žáků, které budou vycházet z vývojových kontinuí.

Žákům budou na základě výsledků ve čtenářské gramotnosti doporučovány konkrétní knihy odpovídající jejich úrovni. Bude tak zajištěno, že pedagogové budou u žáků snadno podporovat chuť číst, protože žáci budou pracovat s knihami, které odpovídají jejich úrovni a tak je od čtení neodrazují. Pedagogům budou také k dispozici metodické materiály, které budou s doporučenými knihami pracovat. V rámci matematické gramotnosti budou mít učitelé k dispozici on-line nástroj pro rozvoj a zvnitřňování matematického myšlení žáků s důrazem na praktickou aplikaci matematických znalostí a dovedností v mezipředmětových vztazích.
On-line nástroj bude pracovat s úrovní žáků na základě vývojového kontinua.

Na závěr projektu bude vypracována souhrnná zpráva, která zhodnotí výsledky projektu, zejména jeho efektivitu v rozvoji gramotností. Zpráva nabídne i další doporučení pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.


Robotel Homework


Operační program Zaměstnanost

 

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009339

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Název projektu:  Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Základní škola Kaplického v Liberci prošla na jaře 2017 genderovým auditem. Tento projekt na něj reaguje a rozvíjí klíčová doporučení závěrečné zprávy. Prioritami jsou přitom: 1) moderní transparentní systém řízení lidí, 2) nastavení rovných podmínek pro hodnocení lidských zdrojů, 3) vytvoření nadčasového systému péče o zaměstnané muže a ženy, 4) najít polohu pro vnější komunikaci školy jako otevřeného vstřícného zaměstnavatele, který dokáže pozitivně zhodnotit rozdílnosti.

Plakát ke stažení zde


Projekt Šablony

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./16_022/0005991

Doba trvání projektu: 23. 8. 2017 – 22. 8. 2019

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Plakát ke stažení zde

Parlament

Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

Projekty EU

Projekty, do kterých je naše škola zapojena:

Investice do rozvoje vzdělávání

E-skoly Libereckého kraje

EU školám


Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

Název projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0005962

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání infrastruktury: Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Doplňující informace k projektu:

  • Projekt byl realizován prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.
  • Zhotovitel: BREX, spol. s.r.o. (15,3 mil. Kč včetně DPH)
  • Doba rekonstrukce od srpna do listopadu, konkrétně byla stavba předána 27.11.2017
  • Vybavení: AV MEDIA, a.s. (4,2 mil. Kč včetně DPH)
  • Technický dozor investora a koordinátora BOZP zajišťovala společnost IBR Consulting, s.r.o.
  • Projektovou dokumentaci vypracovala a autorský dozor zajištovala firma Energy Benefit Centre a.s.
  • Celkové náklady projektu jsou 20,8 mil. Kč. Z  Evropské unie, je hrazeno 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, ze státního rozpočtu 5% z celkových způsobilých výdajů a vlastní podíl statutárního města Liberec činí 10% z celkových způsobilých výdajů.
  • Nové učebny byly vybudovány nad budovu C mezi tělocvičnou a dvoupodlažní hlavní budovou B. V nové nástavbě se nachází také kanceláře.. V budově B pak došlo k doplňkovým stavebním úpravám a částečné změně dispozičního řešení sborovny a jedné z učeben.
  • Bezbariérový přístup do objektu základní školy je vyřešen vybudováním venkovní rampy. Pro přesun do 2NP byla instalována nová schodišťová plošina.

Projekt NIDV

Název projektu: “Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi”

Odkaz: http://www.inkluzevpraxi.cz/