Ostatní projekty

Ostatní projekty 2018-11-11T11:24:48+00:00

Robotel Homework

Operační program Zaměstnanost

 

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009339

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Název projektu:  Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Základní škola Kaplického v Liberci prošla na jaře 2017 genderovým auditem. Tento projekt na něj reaguje a rozvíjí klíčová doporučení závěrečné zprávy. Prioritami jsou přitom: 1) moderní transparentní systém řízení lidí, 2) nastavení rovných podmínek pro hodnocení lidských zdrojů, 3) vytvoření nadčasového systému péče o zaměstnané muže a ženy, 4) najít polohu pro vnější komunikaci školy jako otevřeného vstřícného zaměstnavatele, který dokáže pozitivně zhodnotit rozdílnosti.

Plakát ke stažení zde

Projekt Šablony

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./16_022/0005991

Doba trvání projektu: 23. 8. 2017 – 22. 8. 2019

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Plakát ke stažení zde

Parlament

Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

Projekty EU

Projekty, do kterých je naše škola zapojena:

Investice do rozvoje vzdělávání

E-skoly Libereckého kraje

EU školám


Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

Název projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0005962

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání infrastruktury: Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Doplňující informace k projektu:

  • Projekt byl realizován prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.
  • Zhotovitel: BREX, spol. s.r.o. (15,3 mil. Kč včetně DPH)
  • Doba rekonstrukce od srpna do listopadu, konkrétně byla stavba předána 27.11.2017
  • Vybavení: AV MEDIA, a.s. (4,2 mil. Kč včetně DPH)
  • Technický dozor investora a koordinátora BOZP zajišťovala společnost IBR Consulting, s.r.o.
  • Projektovou dokumentaci vypracovala a autorský dozor zajištovala firma Energy Benefit Centre a.s.
  • Celkové náklady projektu jsou 20,8 mil. Kč. Z  Evropské unie, je hrazeno 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, ze státního rozpočtu 5% z celkových způsobilých výdajů a vlastní podíl statutárního města Liberec činí 10% z celkových způsobilých výdajů.
  • Nové učebny byly vybudovány nad budovu C mezi tělocvičnou a dvoupodlažní hlavní budovou B. V nové nástavbě se nachází také kanceláře.. V budově B pak došlo k doplňkovým stavebním úpravám a částečné změně dispozičního řešení sborovny a jedné z učeben.
  • Bezbariérový přístup do objektu základní školy je vyřešen vybudováním venkovní rampy. Pro přesun do 2NP byla instalována nová schodišťová plošina.

Projekt NIDV

Název projektu: “Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi”

Odkaz: http://www.inkluzevpraxi.cz/