Projekt z JAK
Nové cesty ve vzdělávání
CZ.02.02.XX/00/22_002/0003984

Národní plán obnovy

Název programu:
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba trvání projektu:
1.1. 22 – 31.12. 22
Popis projektu:
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

Na co se školení zaměřují? 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení asistentů pedagoga do výuky, jak ve škole lépe spolupracovat a profesně nestagnovat. A protože práce učitelů bývá náročná a stresující, učíme se také, jak předcházet syndromu vyhoření nebo jak lépe zvládat emoce. Je prokázáno, že děti se mnohem lépe soustředí a učí v prostředí, kde se cítí bezpečně a přijímány. Vytvořit ve škole takové prostředí vyžaduje nejen dobrou spolupráci mezi pedagogy a vedením, ale také směrem k rodičům a ke zřizovateli. I na to se v projektu nabízené aktivity soustředí.

Vedle již zmíněných možností můžeme v rámci projektu využívat také spolupráci s různými odborníky, kteří nám pomáhají zvládnout obtížné situace nebo se věnovat dětem, které potřebují speciální péči či podporu. Kromě výše uvedených služeb poskytuje projekt volně přístupné vzdělávací materiály (ve formě videí, vzorových dokumentů, praktických příkladů a ukázek metod a výuky) v interaktivním webu Zapojmevšechny.cz. Ten nabízí obsah i pro rodiče. Neváhejte proto a podívejte se na některá videa, poslechněte si podcast nebo se začtěte do některého z mnoha článků.

Pokud vás více zajímá podpora a výstupy projektu APIV B, přečtěte si článek shrnující celkově přínosy projektu pro školy.

Národní pedagogický institut nabízí také doučování při iniciativě Fakulty doučují

Pokud byste pro své žáky chtěli sehnat na doučování studenty vyšších odborných nebo vysokých škol, zaregistrujte je v registračním formuláři TADY.

Také MŠMT ve spolupráci s NPI ČR a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování a v rámci něj spustil nový web https://doucovani.edu.cz/, který má sloužit jako praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy, doučující a rodiče.

Poradna Zapojme všechny

Řešíte problémy spojené se společným vzděláváním a chcete se poradit? Zeptejte se našich metodiků! Zpracované dotazy zasíláme do 5 pracovních dnů na Vámi uvedený e-mail. Formulář na dotazy najdete na webu www.zapojmevsechny.cz vpravo dole.

Poradenské a konzultační služby pro Vás v každém kraji

 Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání přímo ve Vašem kraji. Centra najdete ve všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR.


Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019754

Doba trvání projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem III

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,

Plakát ke stažení zde – viz příloha


Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012479

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem II

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na personální podpora – speciální pedagog, osobnostně

profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Plakát ke stažení zde – viz příloha


K 1. 7. 2018 započala realizace projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498, s jehož ukončením se počítá k 31. 8. 2020. Cílem projektu je podpora některých intervencí z  Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Naše škola se zapojila do klíčové aktivity zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a to v rámci:

Nepilotního projektu na podporu čtenářské a matematické gramotnosti.
Dodavatel služby společnost BDO Advisory s. r. o. zajistí dvě vývojová kontinua. Jedno pro matematickou gramotnost a druhé pro čtenářskou gramotnost. Ideově koncept vývojových kontinuí vychází z velmi úspěšné praxe a implementace v zemích s vysokým skóre v úrovni rozvoje gramotností, jako je například Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Kanada, Skotsko apod. Tato kontinua budou vycházet z obecné konceptualizace gramotností dle PISA a z odborné literatury.

Vývojová kontinua budou připravena pro 6., resp. 7. třídy základních škol a 1., resp. 2. ročník středních odborných škol a středních odborných učilišť. Kontinua budou sestavena tak, aby obsahovala minimálně 5 diagnostických úrovní a umožnily zařazení žáků dle jejich schopností a dovedností v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti v klíčových dimenzích měřených gramotností. Pedagogům mapy umožní sledovat nejen počáteční úroveň jednotlivých žáků, ale především jejich vývoj a individuálně se tak zaměřit na ty dimenze gramotnosti, které jsou pro každého žáka nejdůležitější.

Do rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti budou intenzivně zapojeni všichni pedagogové včetně pedagogů odborných předmětů. Bude tak zajištěna spolupráce napříč předměty, žáci budou vnímat matematickou a čtenářskou gramotnost jako přirozenou součást výuky a dojde k intenzivnějšímu rozvoji gramotností v rámci školy. Pedagogům odborných předmětů bude zajištěna zvýšená podpora.

Dle dohody mezi žadatelem, školami a budoucím dodavatelem, bude z 25 zapojených ZŠ a 10 SOU či SOŠ vybráno 5 pilotních ZŠ a 3 pilotní SOU či SOŠ, jimž bude poskytnut vyšší stupeň podpory. Tyto školy bude osobně navštěvovat tým dodavatele a dle potřeb školy se zaměří na konkrétní metodickou podporu školy. Typicky bude mít metodická podpora formu konzultací pro pedagogy či tandemové výuky a následné zpětné vazby či návštěvy výuky, její rozbor a následná kontinuální práce s pedagogy.

K určení úrovně žáků dle vývojových kontinuí poslouží on-line nástroj, který umožní z ekonomických a administrativních důvodů realizovat testování na počítačích. Pedagogický pracovník získá detailní informace o zařazení do úrovní a dimenzí gramotnosti jak za celou třídu, tak za jednotlivé žáky. Žáci obdrží výstup z testu, jehož součástí bude zařazení do vývojového kontinua, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj gramotností. Toto testování bude provedeno za celý projekt 3 krát. Tím bude zajištěna aktuálnost doporučení a formativnost hodnocení pro žáky a pedagogy, zároveň budou pedagogové, školy i zřizovatel moci sledovat průběh a efektivitu projektu.

V další fázi projektu bude pedagogům k dispozici portál s konkrétními doporučeními, metodikami, nápady do hodin a pracovními listy pro rozvoj gramotností žáků, které budou vycházet z vývojových kontinuí.

Žákům budou na základě výsledků ve čtenářské gramotnosti doporučovány konkrétní knihy odpovídající jejich úrovni. Bude tak zajištěno, že pedagogové budou u žáků snadno podporovat chuť číst, protože žáci budou pracovat s knihami, které odpovídají jejich úrovni a tak je od čtení neodrazují. Pedagogům budou také k dispozici metodické materiály, které budou s doporučenými knihami pracovat. V rámci matematické gramotnosti budou mít učitelé k dispozici on-line nástroj pro rozvoj a zvnitřňování matematického myšlení žáků s důrazem na praktickou aplikaci matematických znalostí a dovedností v mezipředmětových vztazích.
On-line nástroj bude pracovat s úrovní žáků na základě vývojového kontinua.

Na závěr projektu bude vypracována souhrnná zpráva, která zhodnotí výsledky projektu, zejména jeho efektivitu v rozvoji gramotností. Zpráva nabídne i další doporučení pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.


Robotel Homework


Operační program Zaměstnanost

 

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009339

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Název projektu:  Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Základní škola Kaplického v Liberci prošla na jaře 2017 genderovým auditem. Tento projekt na něj reaguje a rozvíjí klíčová doporučení závěrečné zprávy. Prioritami jsou přitom: 1) moderní transparentní systém řízení lidí, 2) nastavení rovných podmínek pro hodnocení lidských zdrojů, 3) vytvoření nadčasového systému péče o zaměstnané muže a ženy, 4) najít polohu pro vnější komunikaci školy jako otevřeného vstřícného zaměstnavatele, který dokáže pozitivně zhodnotit rozdílnosti.

Plakát ke stažení zde


Projekt Šablony

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./16_022/0005991

Doba trvání projektu: 23. 8. 2017 – 22. 8. 2019

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Plakát ke stažení zde

Parlament

Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

Projekty EU

Projekty, do kterých je naše škola zapojena:

Investice do rozvoje vzdělávání

E-skoly Libereckého kraje

EU školám


Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

Název projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0005962

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání infrastruktury: Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Doplňující informace k projektu:

  • Projekt byl realizován prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.
  • Zhotovitel: BREX, spol. s.r.o. (15,3 mil. Kč včetně DPH)
  • Doba rekonstrukce od srpna do listopadu, konkrétně byla stavba předána 27.11.2017
  • Vybavení: AV MEDIA, a.s. (4,2 mil. Kč včetně DPH)
  • Technický dozor investora a koordinátora BOZP zajišťovala společnost IBR Consulting, s.r.o.
  • Projektovou dokumentaci vypracovala a autorský dozor zajištovala firma Energy Benefit Centre a.s.
  • Celkové náklady projektu jsou 20,8 mil. Kč. Z  Evropské unie, je hrazeno 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, ze státního rozpočtu 5% z celkových způsobilých výdajů a vlastní podíl statutárního města Liberec činí 10% z celkových způsobilých výdajů.
  • Nové učebny byly vybudovány nad budovu C mezi tělocvičnou a dvoupodlažní hlavní budovou B. V nové nástavbě se nachází také kanceláře.. V budově B pak došlo k doplňkovým stavebním úpravám a částečné změně dispozičního řešení sborovny a jedné z učeben.
  • Bezbariérový přístup do objektu základní školy je vyřešen vybudováním venkovní rampy. Pro přesun do 2NP byla instalována nová schodišťová plošina.

Projekt NIDV

Název projektu: “Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi”

Odkaz: http://www.inkluzevpraxi.cz/