Volby proběhnou  15. 6. 2021 od 7:00 do 17:00 proběhnou volby do školské rady (zástupci z řad zákonných zástupců).

Volby na ZŠ Kaplického

Jména kandidátů:

 • Denisa Polívková
 • Gabriela Malinská

Volby na odloučeném pracovišti – Waldorf

Jméno kandidáta:

Hana Trávníčková


Vážení rodiče, informuji Vás, že 15.06.2020 proběhnou volby do školské rady. Své kandidáty z řad zákonných zástupců (rodičů) můžete navrhovat do 31.05.2021.

V případě, že ve škole probíhá vzdělávání dle dvou školních vzdělávacích programů (ŠVP), bude členem ŠR zvolen vždy 1 kandidát s nejvyšším počtem hlasů za každý ŠVP

Tj:

1 člen za zákonné zástupce nezletilých žáků – ZŠ Kaplického (kmenová )

1 člen za zákonné zástupce nezletilých žáků – Waldorfské třídy

Písemné návrhy doručte, prosím, na sekretariát školy. Doplňující informace naleznete v příloze. V případě nejasností mě kontaktujte.


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Pravomoci Školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • může podat návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada zřízená při ZŠ Liberec, ul.Kaplického 384, p.o. je od října 2019 podle volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Liberec č. 794/2019 (dále jen „volební řád“) šestičlenná.

Aktuální složení Školské rady:

Zástupce zřizovatele
Zástupce pedagogických pracovníků
Zástupce zákonných zástupců

Funkční období Školské rady:

15. 06. 2021 – 30. 06. 2024