INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

pro školní rok 2023/2024

INFORMACE K ZÁPISŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přihlášky k zápisu se generují v systému Zápisy ZŠ:

https://zapisyzs.liberec.cz/

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme 2 klasické třídy a 1 třídu zaměřenou na waldorfskou pedagogiku. Žádáme zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W

Zapisovány budou děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a děti po odkladu školní docházky.

Na internetovém portále http://zapisyzs.liberec.cz/ najdete veškeré informace k zápisu do základních škol v Liberci.
Zde je možné elektronicky podat žádost o  přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

Od 27. 3. 2023 – 19. 4. 2023 se vydávají žádosti prostřednictvím zápisového portálu. V případě problémů Vám s vyplněním žádosti rádi ve dnech: 17. 4. 2023 až 19. 4. 2023 od 14:00 do 15:30 hodin – předem si prosím domluvte termín – +420 739 329 110, skola@zs-kaplickeho.cz.

 1. dubna 2023 je sběr žádostí v budově školy na adrese Kaplického 384, Liberec 25, 463 12.

Jak doručit žádost?

Zápis probíhá Prezenční formou na naší škole, za přítomnosti žáka a zákonného zástupce.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. osobně dne 20. 4. 2023, v době od 13:00 do 18:00, dle časové rezervace získané prostřednictvím zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz(adresa pro přijímání žádostí je Kaplického 384, Liberec 25, 46312) k osobnímu podání vezměte s sebou:
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržovat časovou rezervaci získanou prostřednictvím zápisového portálu. Při nevyužití rezervačního systému je třeba počítat s delší čekací dobou.

 1. do datové schránky školy:  64imn7k
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

V případě nejasností mě kontaktujte na tel.  608439020

____

 1. fáze – vydávání žádostí – 27. března 2023 až 19. dubna 2023
 2. fáze – sběr vyplněných žádostí – do 20. dubna 2023 (dle pokynů spádových ZŠ)

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis do 1. tříd k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024

 

Obecné podmínky zápisu:

Zápis proběhne 20. dubna 2023 v době od 13 do 18 hodin v budově Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“).

Zápis se skládá:

 • formální části, kdy zákonný zástupce dítěte písemně žádá o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do základní školy. K tomu je třeba doložit občanský průkaz (pas) zákonného zástupce, rodný list dítěte;
 • rozhovoru, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti;
 • dalších činností – vztahuje se pouze na děti žádající o přijetí do „waldorfských tříd“.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Pro zapsání uchazeče do základní školy není rozhodující časové pořadí příchodu k zápisu.

Pokud byl dítěti v uplynulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Zákonný zástupce má právo zažádat v době konání zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. K písemné žádosti je nutno přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel základní školy a žádosti o odklad může vyhovět jen v případě, že obě doporučení jsou kladná.

Kritéria pro přijetí

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, otevře ve školním roce 2023/2024:

 • dvě první třídy s maximálním počtem 48 žáků s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání;
 • jednu první třídu s maximálním počtem 24 žáků s výukou podle Školního vzdělávacího programu – waldorfská třída. Výuky probíhá v odloučeném pracovišti Mařanova 650, Liberec a počet přijímaných žáků je dán kapacitními a hygienickými možnostmi učeben.
 1. A) Pro přijetí dotřídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
 2. Místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu školy dle závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci v platném znění (dále jen „spádový obvod“) a zároveň dítě, jehož sourozenec je žákem školy.
 3. Místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu školy.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod a zároveň dítě, jehož sourozenec je žákem školy.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod.

V případě většího počtu žadatelů o přijetí, než umožňuje celková kapacita základní školy, se bude v rámci jednotlivých kritérií rozhodovat losováním.

 1. B) Pro přijetído třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – waldorfská třída:
 2. V případě většího počtu žadatelů než umožňuje přijetí do třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu (povinnost přednostního přijetí dětí ze spádového obvodu).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod a zároveň dítě, jehož sourozenec je žákem školy.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod.

Pro přijetí dětí splňující kritérium B2 a B3 je rozhodující bodové hodnocení dalších činností (bodové ohodnocení testu připravenosti dítěte v rámci zápisu; test vychází z testu školní připravenosti s důrazem na schopnost práce dle Waldorfské pedagogiky a bude veden řízeným rozhovorem).

(Žádám zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W).

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí ke vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí (pod přiděleným registračním číslem), a to ve vývěsní skříni školy a na webových stránkách školy www.zs-kaplickeho.cz . Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 16. května 2023.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (nahlédnutí do spisu) dne 24. 4. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin  v ředitelně základní školy.

Stáhnout: ↓ Kritéria pro přijetí do 1. tříd

Stáhnout: ↓ Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

Vydáno ředitelem školy  13.3.2023

Mgr. Pavel Zeronik v.r.

ředitel školy

Žádáme zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W.

K žádosti je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.


Obecné podmínky zápisu:

Zápis proběhne 21. dubna 2022 v době od 13 do 18 hodin v budově Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“).

Zápis se skládá z:

 • formální části, kdy zákonný zástupce dítěte písemně žádá o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do základní školy. K tomu je třeba doložit občanský průkaz (pas) zákonného zástupce, rodný list dítěte;
 • rozhovoru, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti;
 • dalších činností – vztahuje se pouze na děti žádající o přijetí do „waldorfských tříd“.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Pro zapsání uchazeče do základní školy není rozhodující časové pořadí příchodu k zápisu.

Pokud byl dítěti v uplynulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Zákonný zástupce má právo zažádat v době konání zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. K písemné žádosti je nutno přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel základní školy a žádosti o odklad může vyhovět jen v případě, že obě doporučení jsou kladná.

 


Kritéria pro přijetí

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, otevře ve školním roce 2022/2023:

 • dvě první třídy s maximálním počtem 48 žáků s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání;
 • jednu první třídu s maximálním počtem 24 žáků s výukou podle Školního vzdělávacího programu – waldorfská třída. Výuky probíhá v odloučeném pracovišti Mařanova 650, Liberec a počet přijímaných žáků je dán kapacitními a hygienickými možnostmi učeben.

A) Pro přijetí otevíráme přijetí do třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

 1. Místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu školy dle závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci v platném znění (dále jen „spádový obvod“) a zároveň dítě, jehož sourozenec je žákem školy.
 2. Místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu školy.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod a zároveň dítě, jehož sourozenec je žákem školy.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod.

V případě většího počtu žadatelů o přijetí, než umožňuje celková kapacita základní školy, se bude v rámci jednotlivých kritérií rozhodovat losováním.

B) Pro přijetí do třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – waldorfská třída:

 1. V případě většího počtu žadatelů než umožňuje přijetí do třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu (povinnost přednostního přijetí dětí ze spádového obvodu).
 2. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod a zároveň dítě, jehož sourozenec je žákem školy.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod.

Pro přijetí dětí splňující kritérium B2 a B3 je rozhodující bodové hodnocení dalších činností (bodové ohodnocení testu připravenosti dítěte v rámci zápisu; test vychází z testu školní připravenosti s důrazem na schopnost práce dle Waldorfské pedagogiky a bude veden řízeným rozhovorem).


Rozhodnutí o přijetí

O přijetí ke vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí (pod přiděleným registračním číslem), a to ve vývěsní skříni školy a na webových stránkách školy www.zs-kaplickeho.cz . Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 16. května 2022.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (nahlédnutí do spisu) dne 26. 4. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně základní školy.

 

Vydáno ředitelem školy 21. 3. 2022

Mgr. Pavel Zeronik


Stáhnout: ↓ Kritéria pro přijetí do 1. tříd

Stáhnout: ↓ Kritéria pro přijetí do přípravné třídy