Vzhledem k vládním nařízením není povolena osobní přítomnost dítěte u zápisu. Žádosti o přijetí žáků do 1. tříd a přípravné třídy budou vybírány 22. dubna 2021 od 13:00 do 18:00 a to formou:

  1. vhození do sběrného boxu (umístěný před vchodem do ZŠ);
  2. odeslání do datové schránky školy;
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  4. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou;
  5. do schránky školy;
  6. po předchozí domluvě na sekretariátu školy.

Žádáme zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W.

K žádosti je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.


Zápis do školního roku 2021/2022

Liberecké školy využívají k zápisu do 1. ročníků portál https://zapisyzs.liberec.cz/.

I. fáze – vydávání žádostí – 29. března 2021 až 21. dubna 2021

II. fáze – sběr vyplněných žádostí – do 22. dubna 2021 (dle pokynů spádových ZŠ)

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravná třída přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně děti s odkladem a dítě musí mít z poradny  doporučení pro vřazení do přípravné třídy.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme 2 běžné, 1 waldorfskou a 1 přípravnou třídu.


Zápis se skládá ze dvou částí: 

  • 1. část je motivační rozhovor s dítětem pro ověření školní zralosti
  • 2. část je pro rodiče – vyplnění údajů potřebných pro školní matriku. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat.

Pro rychlejší a plynulejší zvládnutí vlastního zápisu si můžete rezervovat čas zápisu v rezervačním systému na portále https://zapisyzs.liberec.cz/ v ojedinělých případech na tel. 739 329 110. Předejdete tak zbytečnému čekání.


Pro waldorfské třídy probíhá  test připravenosti dítěte v rámci zápisu; test vychází z testu školní připravenosti s důrazem na schopnost práce dle Waldorfské pedagogiky a bude veden řízeným rozhovorem – v případě dotazů se obraťte na paní Mgr. Fialovou 732 254 086 nebo na ředitele Mgr. Zeronika – 608 439 020.

▼ Kritéria přijetí do 1. tříd

▼ Kritéria přijetí do přípravné třídy