Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd čtvrtého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva zástupci. Zároveň jsou zvoleni i předseda a místopředseda žákovského parlamentu. Hlavním úkolem zástupců v parlamentu je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Školní parlament zasedá minimálně dvakrát do měsíce v klubovně parlamentu a ekotýmu. Zde se projednávají různé problémy, které se týkají jak školy, tak i samotných žáků.

Škola je zapojena v projektu Škola pro demokracii, jehož součástí je zmapování školy v osmi oblastech (dokumenty školy, nástroje komunikace, práce s pravidly a třídou atd.). Mapování představuje nástroj, s jehož pomocí zjistíme, kde má naše škola silné stránky a jak je můžeme ještě posílit.

Vedoucím školního parlamentu pro tento školní rok je p. učitel Ondřej Kolenský. Zasedání parlamentu se za vedení školy účastní Lukáš Javůrek.