Škola se zapojila do projektu EU Výzva č. 56 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích

Projekt má tři aktivity:

1)      Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Zavedení Čtenářské dílny a nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě a odborné literatury pro pedagogy Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2)      Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro   učitele ZŠ.

3)      Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Krátkodobý jazykově-vzdělávací  pobyt v zahraničí pro žáky (min 10 žáků) v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty.

Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Plakát ZDE

 

 

ZŠ Kaplického je zapojena do projektu Vzdělávání dotykem

Naše škola je partnerem projektu Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji

 

 


 

 

Navázali jsme spolupráci se sedmi dalšími základními školami Libereckého kraje a společně si klademe za cíl zvýšení jazykové kompetence v anglickém a německém jazyce u žáků 5. – 9. tříd základních škol. Vznikne proto postupně 600 e-learningových jednotek na pod-poru výuky cizích jazyků, které budou ověřeny pomocí elektro-nických testů na 400 žácích ze zúčastněných škol. Během loňského školního roku proběhlo na naší škole již ně-kolik školení pro všechny participující pedagogy, kde se o pro-jektu a tvorbě materiálů dozvěděli více. Seznámeni byli také s testováním NIQES, které zjišťuje úroveň znalostí jazyků žáků 5. a 9. tříd v celé České republice. Pedagogy anglického a německého jazyka seznámila lektorka se samotnou tvorbou výukových materiálů, díky kterým se žáci lépe naučí orientovat se v cizojazyčném textu, zapojí a rozvinou analytické myšlení v cizím jazyce, porozumí mluvenému slovu a také prohloubí své gramatické znalosti. V průběhu dalších školení byli vyučující seznámeni s tvorbou materiálů v e-learningovém prostředí. Vedle naší školy se do projektu zapojily také ZŠ Dr. Fr. L. Riegra (Semily) , ZŠ U Školy (Liberec), ZŠ Ještědská (Liberec), ZŠ Do-ctrina (Liberec), ZŠ Jenišovice (Jablonec nad Nisou), Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity (Semily). Projekt zašťiťuje ZŠ Kaplického v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

leden 2015

 

ZŠ Kaplického v Liberci zdárně ukončila po více jak dvou letech projekt E-skoly Libereckého kraje, který realizovala v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu bylo zvýšit jazykové kompetence v anglickém a německém jazyce u žáků 5. – 9. tříd u 8 tvořivých splupracujících škol (ZŠ Kaplického, Liberec; ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, Semily; ZŠ Antonína Bratršovského, Jablonec n. N.; ZŠ Doctrina Liberec; ZŠ Ještědská, Liberec; ZŠ U školy, Liberec; ZŠ Jenišovice, okres Jablonec n. N.; Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity, okres Semily).
Snaha spolupracovat mezi těmito subjekty vznikla na základě reflexe výsledků první vlny celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ v cizích jazycích a stanovila prioritu spolupráce v rozvoji jazykových dovedností nutných k úspěšnému zvládnutí těchto testů. V rámci projektu proto vzniklo celkem 600 dílčích e-learningových výukových jednotek pro podporu výuky cizích jazyků právě na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol, které byly všechny též ve výuce ověřeny.
Celý program byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

prosinec 2014

S koncem kalendářního roku 2014 se ke svému konci nachýlil i projekt E-skoly Libereckého kraje, který ZŠ Kaplického realizuje od října roku 2012. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a začal se realizovat v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit 600 e-learningových materiálů na podporu výuky cizích jazyků na základních školách. Tento cíl byl k 30. listopadu 2014 splněn. Vzniklo celkem 480 jednotek pro podporu výuky anglického jazyka, a to v úrovni odpovídající výstupní úrovni žáků  pátých ročníků  (198 jednotek) a dále výstupní úrovni žáků devátých ročníků (282 jednotek). Dalších 120 jednotek vzniklo pro podporu výuky německého jazyka na výstupní úrovni žáků devátých ročníků. Naprostá většina výukových materiálů byla v průběhu projektu také ve výuce pilotně otestována. Zbývajících několik posledních jednotek bude dotestováno v lednu 2015, kdy projekt definitivně končí a všechny jeho aktivity budou uzavřeny.

 

 

 

červen 2014

S koncem školního roku znovu přišel čas ohlédnout se za výsledky projektu E-skoly Libereckého kraje. Program, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, se začal realizovat v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v říjnu roku 2012. Za cíl si projekt klade zvýšit jazykové kompetence v anglickém a německém jazyce u žáků 5. – 9. tříd. Na podporu výuky cizích jazyků na základních školách proto vzniká celkem 600 e-learningových jednotek, které tvoří učitelé osmi zúčastněných základních škol Libereckého kraje (ZŠ Kaplického, Liberec ;ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, Semily; Katolická základní škola majora Rudolfa Háska Jablonec n. N.; ZŠ Doctrina Liberec; ZŠ Ještědská, Liberec; ZŠ U školy, Liberec; ZŠ Jenišovice, okres Jablonec n. N.; Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity, okres Semily). Všichni učitelé prošli v rámci tohoto projektu systémem školení a osvojené nové dovednosti aplikují při tvorbě inovativních e-learningových vzdělávacích materiálů pro své žáky. Celkem za projekt vzniklo již 471 kompletních výukových jednotek. Dalších 30 je rozděláno a čeká na dokončení v měsíci červnu – červenci. Posledních 33 kusů je pak již zadáno a dotvoří se během září – října. Všechny tyto výukové jednotky zahrnují části čtení, poslech a psaní v anglickém nebo německém jazyce, které prošly digitalizací a byly zařazeny do výuky. Celkem si inovativní výukové materiály vyzkoušelo již 585 žáků zúčastněných ZŠ.

 

 

prosinec 2013

Konec letošního roku se blíží a projekt E-skoly Libereckého kraje se naplno vrhá do ověřování inovativních výukových materiálů testujících znalosti a dovednosti žáků 5. a 9. tříd v anglickém a německém jazyce. Hned po letních prázdninách se tvůrčí tým složený z pedagogů z osmi základních škol Libereckého kraje zaměřil na tvorbu těchto inovativních jazykových materiálů složených z jednotek čtení, psaní a poslech. Ty v listopadu prošly pečlivými kontrolami recenzentů, kteří se zaměřovali na gramatickou a metodickou stránku jednotlivých vzdělávacích materiálů. Jakmile byly recenze hotové, mohlo se přejít k jejich digitalizaci. Část materiálů se ocitla v nahrávacím studiu, kde je postupně namlouvali rodilí mluvčí. Poté se všechny materiály převedly do elektronické podoby v e-learningovém prostředí Moodle. Aktuální sada inovativních materiálů je tak bez problémů připravena pro ověřování a použití ve výuce cizího jazyka na základních školách. Neznamená to však, že tvůrčí tým práci na materiálech dokončil. Stejný postup se bude odehrávat i v roce 2014, kdy se předpokládá dokončení celkem 600 výukových jednotek v anglickém a německém jazyce.

………………………………………………….

listopad 2013

Listopadové dny se v rámci projektu E-skoly Libereckého kraje nesou v duchu digitalizace, změny se však udály také v tvůrčím týmu. Nejprve však k digitalizaci. O září letošního rok pracuje tvůrčí tým složený z učitelů angličtiny a němčiny ze základních škol v kraji naplno na výukových jednotkách v cizím jazyce. Po dvou měsících tvorby a pečlivé práci recenzentů je nyní nutné materiály digitalizovat. Jednou z inovativních jednotek je poslech, a proto se digitalizace této části provádí přímo v nahrávacím studiu. Namluvení textů se v těchto dnech ujímají rodilí mluvčí. Do elektronické podoby prostřednictvím e-learningového prostředí Moodle budou následně převedeny všechny jednotky – kromě poslechu ještě psaní a čtení. Tím budou vzdělávací materiály připraveny k ověření a také k použití ve výuce cizích jazyků na základních školách Libereckého kraje. Žáci 5. a 9. tříd tak budou mít příležitost ověřit si své kompetence v cizím jazyce ještě před koncem letošního roku. Důležitá změna se udála také v tvůrčím týmu, který se rozrostl o další pedagogy ze zúčastněných škol. Noví tvůrci si však ještě před započetím vlastní tvorby inovativních materiálů museli projít školením stejně jako jejich již zkušenější kolegové v prosinci minulého roku. Školitelka Kateřina Čechová si zopakovala své loňské vystoupení a nováčky seznámila s didaktickými zásadami testování cizích jazyků v ČR a s pravidly tvorby výukových materiálů, poskytla jim užitečné rady a také nechyběly tipy, kterým chybám se při tvoření vyvarovat. Na konci školení byl opět připraven krátký workshop, během kterého si učitelé vyzkoušeli již konkrétní tvorbu výukových jednotek, aby po konci této vzdělávací aktivity byli schopni začít tvořit a následovat tak své kolegy, kteří za sebou mají už desítky vytvořených materiálů.

………………………………………………….

říjen 2013

Nový školní rok má za sebou první měsíc a je tak již v plném proudu. Stejně tak jako tvorba inovativních e-learningových vzdělávacích materiálů v rámci projektu E-skoly Libereckého kraje, kterého se účastní celkem osm krajských základních škol. Učitelé anglického a německého jazyka usilovně pracují na jazykových materiálech, které v následujících týdnech projdou digitalizací a budou připraveny k ověřování při výuce. Tvůrci materiálů pracují konkrétně na výukových jednotkách zahrnujících čtení, poslech a psaní, které si kladou za cíl zvyšovat jazykové kompetence žáků 5. a 9. tříd základních škol. Díky usilovné tvorbě pedagogů mají mnoho práce rovněž recenzenti těchto inovativních materiálů, kteří dohlížejí na správnost testů po jejich metodické stránce. Pozadu samozřejmě nezůstává ani řídící tým, jehož úkolem je zajistit bezchybný chod projektu i v novém školním roce. Jednou z povinností, kterou řídícímu týmu přichystal nový školní rok, je například nutnost zajistit aktualizaci nových seznamů letošních žáků 5. a 9. tříd, kteří se budou ověřování výukových jednotek v elektronické podobě účastnit, a pro něž je tedy potřeba zřídit uživatelské přístupy do systému.

………………………………………………….

září 2013

Se začátkem nového školního roku se projekt E-skoly Libereckého kraje opět vrhá rovnýma nohama do aktivní tvorby e-learningových materiálů. Žáci 5. a 9. tříd si jejich pomocí zlepšují jazykové kompetence v němčině a angličtině. Tyto materiály následně opět projdou digitalizací. Nejprve poslechová část putuje do nahrávacího studia, kde se namluvení rozhovorů z poslechové části ujmou rodilí mluvčí, a poté budou materiály převedeny do elektronické podoby prostřednictvím e-learningového prostředí Moodle. Celý školní rok tak budou mít učitelé anglického a německého jazyka prostor k ověřování materiálů a zároveň k jejich využívání při výuce jazyků. Navazovat budou na úspěšnou druhou polovinu loňského školního roku, kdy ověřováním materiálů prošlo téměř 300 žáků základních škol díky 40 anglickým a 15 německým výukovým materiálům. Aktivní hned ze začátku školního roku však nejsou pouze tvůrci projektu, ale rovněž také celý řídící tým, který navázal na druhou polovinu srpna, a pokračoval v práci na doplňované obsáhlé a již opravené monitorovací zprávy, na které společně spolupracoval téměř celý červenec a kterou také na konci prvního prázdninového měsíce odevzdal.

………………………………………………….

červenec a srpen 2013

Začátek nového školního roku stojí za dveřmi, projekt E-skoly spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky však nezahálel ani v červenci a srpnu. Tvůrci e-learningových materiálů čerpali přes prázdniny sílu, inspiraci a na základě poznatků a dovedností nabytých v sérii již uskutečněných vzdělávacích aktivit zahájili další tvorbu výukových materiálů v anglickém a německém jazyce pro žáky 5. a 9. tříd základních škol. Pro inspiraci mohli rovněž použít hotové a nasdílené materiály svých kolegů, kteří je vypracovali už na jaře letošního školního roku. Tvůrci společně navazují na úspěšné jaro, kdy pro 9. třídy vzniklo celkem 40 anglických a 15 německý výukových materiálů a pro 5. třídy celkem 30 anglických výukových materiálů. Mimo jiné jsou například i tyto informace zaneseny v obsáhlé a v pořadí již druhé monitorovací zprávě, na které v prázdninových dnech pracoval pro změnu řídící projektový tým, a to téměř celý měsíc, a kterou odevzdal na konci července. Z dalších statistik se ve zprávě objevují například informace, že množství 85 hotových výukových materiálů složených z jednotek čtení, poslechu a psaní, jež prošly digitalizací, si mohlo do konce školního roku vyzkoušet rovných 300 žáků 5. a 9. tříd z osmi základních škol Libereckého kraje. Ve druhé polovině srpna se řídící tým věnoval opravám monitorovací zprávy. Nadcházející podzim se na školách ponese nejen v duchu další tvorby e-learningových materiálů, ale také v jejich následném ověřování.

………………………………………………….

červen 2013

S koncem školního roku přišel čas ohlédnout se za prvními výsledky projektu E-skoly Libereckého kraje. Program, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, se začal realizovat v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v říjnu loňského roku. Za cíl si projekt klade zvýšit jazykové kompetence v anglickém a německém jazyce u žáků 5. – 9. tříd. Na podporu výuky cizích jazyků na základních školách proto vznikne celkem 600 e-learningových materiálů, které tvoří učitelé osmi zúčastněných základních škol Libereckého kraje (ZŠ Kaplického, Liberec ;ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, Semily; Katolická základní škola majora Rudolfa Háska Jablonec n. N.; ZŠ Doctrina Liberec; ZŠ Ještědská, Liberec; ZŠ U školy, Liberec; ZŠ Jenišovice, okres Jablonec n. N.; Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity, okres Semily). Pedagogové si za poslední půlrok prošli řadou školení. Všechna se uskutečnila na ZŠ Kaplického. První ze série víkendových vzdělávacích aktivit se konala na začátku loňského prosince. Lektorka školení Kateřina Čechová přiblížila plošné testování úrovně jazykových dovedností žáků 5. a 9. tříd v celé republice, uvedla zásady tvorby testů, nezapomněla na cenné rady a tipy pro tvorbu a také připravila workshop, během kterého si učitelé angličtiny a němčiny vytvořili na zkoušku část testovacího materiálu. Další školení se uskutečnilo v polovině letošního února. Na pedagogy tentokrát čekaly teoretické bloky věnující se práci v e-learningovém prostředí Moodle, které se střídaly s praktickými cvičeními v počítačové učebně, kde si postupně zkoušeli generovat výsledky a další statistiky otestovaných žáků, vytvářeli exporty, hodnotili výstupy nebo přidělovali hotové zdigitalizované materiály svým třídám v LMS Moodle. Série školení byla završena v polovině března. Lektor Michal Stehlík navázal na předchozí aktivity a učil pedagogy v prostředí Moodle spravovat banky úloh nebo importovat výukové materiály svých kolegů do vlastních kurzů. Osvojené dovednosti učitelé jazyků aplikují při tvorbě inovativních e-learningových vzdělávacích materiálů pro své žáky. Pro 9. třídy vzniklo celkem 40 anglických a 15 německý výukových materiálů a pro 5. třídy celkem 30 anglických výukových materiálů. Toto množství 85 výukových jednotek zahrnujících čtení, poslech a psaní v anglickém a německém jazyce, které prošly digitalizací, bylo zařazeno do výuky a v tomto pololetí si jej vyzkoušelo rovných 300 žáků 5. a 9. tříd, z toho 154 chlapců a 146 dívek. S 91 podpořenými žáky otestovala nejvíce liberecká ZŠ Ještědská. Další materiály budou učitelé vytvářet v průběhu prázdnin a celý následující školní rok, během kterého budou rovněž pokračovat v ověřování těchto inovativních materiálů ve výuce.

………………………………………………….

květen 2013

Projekt E-skoly Libereckého kraje je v plném proudu. Učitelé anglického a německého jazyka již pracují a vytvářejí výukové materiály, které mají žákům 5. – 9. tříd základních škol pomoci zvýšit kompetence v cizím jazyce. Pedagogové při tom využívají informace a dovednosti získané během série školení uskutečněných v uplynulých měsících.
Materiály se skládají celkem ze tří samostatných výukových jednotek, tedy z části čtení, psaní a poslechu. Právě poslechová část je určena k digitalizaci v nahrávacím studiu, přičemž namluvení textů ve formě rozhovorů se ujali přímo rodilí mluvčí. Celkovou digitalizací však procházejí všechny kompletní materiály. Do elektronické formy jsou převáděny prostřednictvím e-learningového prostředí Moodle. Práci v Moodlu si na jednom ze školení vyzkoušeli rovněž učitelé, kteří jeho pomocí budou výukové materiály ve svých hodinách používat.
Díky tomu mohou pedagogové využít tyto materiály při výuce cizího jazyka ještě během posledních dvou měsíců letošního školního roku. Ještě v květnu a červnu si proto první žáci z osmi škol Libereckého kraje zapojených do projektu stihnou ověřit své jazykové znalosti a dovednosti, naučí se lépe orientovat v cizojazyčném textu, zkusí si zapojení analytického myšlení v cizím jazyce a rovněž porozumění mluvenému slovu, materiály však také poskytují prostor pro prohlubování gramatických a lexikálních znalostí cizího jazyka.
Stejný postup čeká učitele cizích jazyků i v následujícím školním roce. Budou pokračovat ve vytváření materiálů, které budou následně digitalizovány a využívány v hodinách angličtiny a němčiny na základních školách. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

………………………………………………….

březen a duben 2013

V polovině března se uskutečnilo další a zároveň poslední školení v rámci projektu E-skoly Libereckého kraje, který zaštítila ZŠ Kaplického. Školením byla završena série víkendových vzdělávacích aktivit pro učitele základních škol zapojených do projektu. Těch v celém Libereckém kraji spolupracuje osm. Pomocí projektu se snaží u svých žáků zvýšit kompetence v cizím jazyce.

Poprvé se pedagogové školili v prosinci loňského roku. Lektorka Kateřina Čechová je tehdy seznámila s plošným testováním úrovně jazykových dovedností žáků 5. a 9. tříd v celé republice, poté je provedla zásadami tvorby testů, což podpořila a doplnila cennými radami a tipy, a na závěr připravila workshop, během kterého si učitelé angličtiny a němčiny na zkoušku část testovacího materiálu vytvořili.

Druhé školení se uskutečnilo opět na ZŠ Kaplického v polovině letošního února. Teoretické bloky se střídaly s prací v počítačové učebně, kde si učitelé osvojovali generování výsledků a dalších statistik již otestovaných žáků, vytváření exportů, hodnocení výstupů či přidělování hotových zdigitalizovaných materiálů nastaveným třídám v prostředí LMS Moodle.

Poslední školení v polovině března se rovněž neslo v duchu spíše praktické výuky. Lektor posledního školení Michal Stehlík navázal na předchozí aktivity a pedagogy opět zavedl do e-learningového prostředí Moodle. Naučili se, jak spravovat banky úloh nebo jak importovat výukové materiály svých kolegů do vlastních kurzů. Nechyběl ani prostor pro řešení individuálních problémů spojených s prací v Moodlu. Pro pedagogy tak skončila série vzdělávacích aktivit. V následujících dvou letech budou nabyté vědomosti a dovednosti aplikovat při tvorbě inovativních e-learningových vzdělávacích materiálů pro své žáky.
Program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

………………………………………………….

únor 2012

Učitelé angličtiny a němčiny zapojení do projektu E-skoly Libereckého kraje se v polovině února opět školili. V pořadí již druhá vzdělávací aktivita byla tentokrát zaměřena na práci v e-learningovém prostředí Moodle. Víkendový kurz se stejně jako v prosinci konal na ZŠ Kaplického v Liberci, která projekt financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaštítila. Intenzivní víkendové školení bylo rozděleno do několika bloků, ve kterých se vždy střídala teoretická část s praktickou prací u počítačů. Lektor školení nejprve pedagogům přidělil roli žáka, aby si práci v LMS Moodle vyzkoušeli právě z jejich pohledu, který je výrazně jiný než pohled učitele nebo správce systému. Následně si práci v Moodlu pedagogové vyzkoušeli již z pohledu učitele, který je na správu a užívání daleko náročnější. Pedagogové si tak osvojili úkony potřebné pro celý průběh tvorby elektronických materiálů, a to především pro jejich testování na žácích 5.-9. tříd základních škol zapojených do projektu. Těchto škol je v Libereckém kraji celkem 8 a za pomoci tohoto projektu se snaží u svých žáků zvýšit kompetence v cizím jazyce.
Jednou ze základních nových dovedností učitelů němčiny a angličtiny se během školení stalo například generování výsledků a dalších statistik již otestovaných žáků, vytváření exportů, hodnocení výstupů, přidělování hotových zdigitalizovaných materiálů nastaveným třídám a správa kurzů v prostředí Moodle. Další blok vyčlenil lektor kurzu např. na řešení praktického úkolu a konzultace, ve kterých pe

dagogové postupně řešili individuální problémy spojené s prací v Moodle. Závěrečný blok byl pak věnován ověření získaných dovedností. Učitelé samostatně vypracovali praktický souvislý úkol, který se týkal nastavení prostředí a generování výstupů pro jednotlivé skupiny žáků. Poslední část této aktivity proběhne v březnu. Dle slov lektora školení se zde učitelé například dozví, jak spravovat banky úloh nebo jak importovat výukové materiály svých kolegů do vlastních kurzů. Program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

………………………………………………….

leden 2013

Tvůrci projektu E-skoly Libereckého kraje mají za sebou první ze série vzdělávacích aktivit. V prosinci zasedli do lavic na ZŠ Kaplického v Liberci, aby se zúčastnili prvního školení, na kterém je lektorka Kateřina Čechová seznámila se zásadami tvorby inovativních jazykových materiálů, s typovými úlohami a cennými radami pro tvorbu e-learningových materiálů. Ty poslouží pro žáky 5. a 9. tříd ze zúčastněných základních škol Libereckého kraje, pomocí kterých budou učitelé cizích jazyků zlepšovat jazykové znalosti a dovednosti svých žáků. V rámci projektu vznikne celkem 600 e-learningových materiálů, na jejichž základě budou žáci trénovat orientaci v cizojazyčném textu, budou zapojovat analytické myšlení v cizím jazyce, pokusí se lépe porozumět mluvenému slovu a taktéž budou prohlubovat své gramatické a lexikální znalosti v anglickém a německém jazyce. Na tvůrce hned v polovině února čeká další školení. Tentokrát se zaměří na práci v e-learningovém prostředí Moodle. Školení bude rozděleno na několik bloků, v nichž se budou střídat teoretická část s praktickou částí u počítačů, aby si pedagogové osvojili práci v Moodlu a aby v následujících měsících tvorby a ověřování materiálů neměli problémy s jeho obsluhou, například při generování výsledků a dalších statistik svých žáků. Program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

………………………………………………….

prosinec 2012Základní škola Kaplického přivítala v sobotu 8. prosince pedagogy osmi základní škol, kteří se na ZŠ Kaplického sjeli z celého Libereckého kraje. Za zdmi zasněžené budovy se školili tvořiví učitelé, kteří se zapojili do projektu E-skoly Libereckého kraje. Projekt financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost si klade za cíl zvýšit jazykové kompetence v anglickém a německém jazyce u žáků 5. – 9. tříd. Dvacet učitelů z osmi škol Libereckého kraje přívítal v lavicích ředitel školy Kaplického Pavel Zeronik. Po sdělení nezbytných organizačních informací předal slovo koordinátorovi projektu, Lukáši Valešovi, který záhy představil školitelku Kateřinu Čechovou, kterou na ZŠ Kaplického vyslala Katolická základní škola majora Rudolfa Háska. Čechová připravila školení pro učitele angličtiny a němčiny.

Jelikož je náplní projektu E-skoly Libereckého kraje vytvoření 600 e-learningových materiálů na podporu výuky cizích jazyků na základních školách, seznámila Čechová učitele jazyků s didaktickými zásadami testování cizích jazyků v České republice a následně pedagogům radila, jak jazykové materiály vytvořit. V úvodu svého školení přiblížila testování NIQES, které zjišťuje úroveň znalostí jazyků žáků 5. a 9. tříd v celé České republice.

V další části školení poté Čechová seznámila pedagogy se zásadami tvorby inovativních jazykových materiálů. Učitelé se dozvěděli, jak budou následující tři roky tvořit materiály pro své žáky, pomocí kterých zlepší jejich jazykové znalosti a dovednosti. Tyto výukové materiály mají pomoci se žákům lépe orientovat v cizojazyčném textu, zapojit analytické myšlení v cizím jazyce, porozumět mluvenému slovu a v neposlední řadě prohloubit též gramatické a lexikální znalosti. Samozřejmostí je pak ke všem vytvořeným materiálů možnost následné reflexe myšlenkových postupů, které vedly k chybné úvaze při volbě odpovědi.
Čechová pedagogům ukázala velké množství typových úloh a poskytla mnoho cenných rad a tipů pro tvorbu testových úloh, varovala je však také, na jaké typové úlohy si mají dát při vlastní tvorbě pozor. Na závěr školení připravila Čechová workshop, v jehož rámci si školení učitelé vyzkoušeli vytvořit jeden testovací materiál.
Učitele němčiny a angličtiny vyslalo na seznámení s tvorbou výukových materiálů pro cizí jazyky celkem osm škol, liberecké školy ZŠ Kaplického, ZŠ U Školy, ZŠ Ještědská a ZŠ Doctrina, jablonecká Katolická základní škola majora Rudolfa Háska, ZŠ Jenišovice z okresu Jablonec n. N., semilská ZŠ Dr. Fr. L. Riegra a ze semilské okresu ještě Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity. Program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

………………………………………………….

říjen a listopad 2012

ZŠ Kaplického začíná realizovat v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost projekt E-skoly Libereckého kraje. Cílem projektu je zvýšit jazykové kompetence v anglickém a německém jazyce u žáků 5. – 9. tříd u 8 spolupracujích škol (ZŠ Kaplického, Liberec ;ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, Semily; Katolická základní škola majora Rudolfa Háska Jablonec n. N.;  ZŠ Doctrina Liberec; ZŠ Ještědská, Liberec; ZŠ U školy, Liberec; ZŠ Jenišovice, okres Jablonec n. N.; Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity, okres Semily). Snaha spolupracovat mezi těmito subjekty vznikla na základě reflexe výsledků první vlny celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ v cizích jazycích a stanovila prioritu spolupráce v rozvoji jazykových dovedností nutných k úspěšnému zvládnutí těchto testů. V rámci projektu proto vznikne celkem 600 dílčích jednotek e-learningových materiálů pro podporu výuky cizích jazyků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol. Naplnění cíle spolupráce bude pak ověřeno formou elektronických testů na 400 žácích zúčastněných škol.
Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

EU peníze školám

Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu byly vytvořeny následující materiály. V případě zájmu o zaslání vytvořených materiálů nás kontaktujte. Rádi Vám je pošleme.

 

šablona sada Třída Vzdělávací oblast
I/2 1. sada 6. – 9. Jazyk a jazyková komunikace VY_12_Inovace_číslo 01 až 36
2. sada 1. – 5. Člověk a jeho svět VY_12_Inovace_číslo 37 – 72
II/2 1. sada 7. – 9. Cizí jazyk – NJ VY_22_Inovace_číslo 01 až 36
2. sada 5. – 9. Cizí jazyk – AJ VY_22_Inovace_číslo 37 – 72
IV/2 1. sada 7. a 9. Matematika – Číslo a proměnná VY_42_Inovace_číslo 01 až 36
2. sada 7. a 9. Matematika – Závislosti, vztahy a práce s daty VY_42_Inovace_číslo 37 – 72
V/2 1. sada 8. a 9. Vzdělávací obor – Chemie VY_52_Inovace_číslo 01 až 36
2. sada 6. – 9. Vzdělávací obor – Přírodopis VY_52_Inovace_číslo 37 – 72
šablona sada Třída Tématická oblast
III/2 1. sada 1., 3. – 5. Populární hudba VY_32_Inovace_číslo 01 až 20
2. sada 7., 8. Novověk VY_32_Inovace_číslo 21 až 40
3. sada 8. Evropa VY_32_Inovace_číslo 41 – 60
4. sada 7. Tvarosloví VY_32_Inovace_číslo 61 – 80
5. sada 1. – 5. Literární žánr VY_32_Inovace_číslo 81 – 100
6. sada 6. Vlastnosti látek a těles VY_32_Inovace_číslo 101 – 120
7. sada 9. Česká republika VY_32_Inovace_číslo 121 – 140
8. sada 8. Český jazyk – Skladba VY_32_Inovace_číslo 141 – 160
9. sada 6. Tvarosloví VY_32_Inovace_číslo 161 – 180
10. sada 7. Pohyb a síla VY_32_Inovace_číslo 181 – 200
11. sada 5. – 8. AJ – slovní zásoba VY_32_Inovace_číslo 201 – 220
12. sada 6. Elektrický obvod VY_32_Inovace_číslo 221 – 240
13. sada 7. Zeměpis – Amerika VY_32_Inovace_číslo 241 – 260
14. sada 8. Práce, energie, teplo VY_32_Inovace_číslo 261 – 280
15. sada 7. Afrika VY_32_Inovace_číslo 281 – 300

Podporované oblasti jsou:

– inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
– inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
– inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
– inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
– inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol