Ve středu 9. května se konal v deváté třídě projektový den Ropa.

Projektové vyučování o černém zlatu se skládalo ze čtyř vyučovacích hodin a po realizaci projektu žáci zvládli tyto cíle:

–  vysvětlit vznik ropy na Zemi
–  představit neobnovitelné surovinové zdroje
–  odpovědět na otázky týkající se složení ropy a jejího zpracování frakční destilací
–  nazvat jednotlivé frakce získané destilací ropy a uvést způsob jejich využití
–  určit naleziště ropy v ČR a ve světě
–  vysvětlit, proč je nutné šetřit surovinovými zdroji

charakteristika jednotlivých hodin:
  • 1. hodina

Nejprve žáci byli rozděleni do skupin po třech až čtyřech žácích a poté seznámeni s cíly projektu. Žákům byla promítnuta krátká videa s tématikou Ropa a dokument Až dojde ropa. Společně jsme se poté zamysleli nad tím, proč ropa důležitou surovinou, ale také jakým způsobem lze omezit negativní dopad na životní prostředí.

  • 2. hodina

V úvodu hodiny následovala myšlenková mapa, kde jsme si vytyčili pět stěžejních témat o ropě – složení a vlastnosti ropy, původ ropy, zpracování ropy, naleziště a produkce ropy, automobilový průmysl a životní prostředí. Nově získané znalosti žáci poté uplatnili v pracovních listech a kvízu zaměřeného na paliva.

  • 3. hodina

Každá skupina zpracovávala jednu oblast o ropě. Žáci si vybrali podtéma podle toho, jaké informace o ropě nashromáždili, neboť v den projektu si měli žáci za úkol přinést materiál. Z těchto pramenů žáci zpracovali projekt, který odevzdali v podobě posterů a tyto nástěnné plakáty budou zdobit chodbu školy.

  • 4. hodina

Závěrečná hodina byla věnována prezentaci, při které každá skupina představila a předvedla svou práci ostatním spolužákům. Nechyběla ani reflexe znalostí, ověření dosažených cílů a diskuse.

postřehy žáků:
„Myslím, že jsem dnes pracoval dobře a dával jsem pozor. Vše mě bavilo a poučil jsem se.“
„Dnešní projektový den se mi velice líbil. Nejvíce se mi líbil film, ale také i skupinová práce.“
„Dozvěděl jsem se mnoho užitečných informací, byla legrace, velice zábavný den.“
„Dnešní projekt byl podle mě zdařilý, jelikož jsme na začátku čerpali informace a poté jsme se samostatně rozdělili do skupin a využili naše vědomosti.“
„Líbilo se mi téma, ropa je důležitá a dozvěděla jsem se hodně nového o ropě“.

Projektový den hodnotím jako zdařilý a přínosný pro žáky. Důraz byl kladem především na samostatnost a kooperaci ve skupinách.

Mgr. Zdeňka Vítová