16. 3. 2021: Poslední informace z MŠMT ZDE: https://zs-kaplickeho.cz/nove-informace-k-prijimacim-zkouskam/


celý dokument ke stažení: ZDE

opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021: ZDE

Aktuální informace pro naše žáky

Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách

 • Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů povinnou součástí přijímacího řízení konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Jednotná přijímací zkouška může být nahrazena školní zkouškou.
 • Školní zkoušku lze organizovat distanční formou.
 • Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole. Mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.
 • Období pro konání talentových zkoušek bylo významně prodlouženo.
 • Přijímací zkoušky se nemusejí konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru, který nepřevýší plánovaný počet přijímaných. Následně může ředitel školy rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude rozhodovat na základě jiných kritérií. Tuto možnost si škola musí vyhradit v kritériích pro přijetí, která budou dostupná na webu školy do 31. ledna.
 • Rozhodnutí o nekonání přijímaček škola zveřejnění na školním webu nejpozději do 8. března.

Krok za krokem (podání přihlášky a zápisový lístek)

 • Vybrat si z nabídky oborů – Čím budu? + internetové zdroje, vybrat dvě školy.
 • Informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách a navštívit je v Den otevřených dveří. Podmínky přijímacího řízení zveřejní školy do 31. 1. 2021.
 • Dodat podklady k vyplnění přihlášky do ředitelny školy. Podklady uvedete pro dvě školy, v pořadí podle zájmu. Nutné údaje: Název a adresa SŠ, kód a název oboru vzdělávání na SŠ, termín přijímací zkoušky a jméno zákonného zástupce, který přihlášku podepíše, termín dodání podkladů: nejpozději do 15. 2. 2021.
 • Odevzdat přihlášky přímo na SŠ – nechat si potvrdit odevzdání, nejpozději do 1. března 2021.
 • Očekávat pozvání na přijímací zkoušku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2021.

Přijímací řízení

 • Koná se 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku (pokud se na dané škole koná) konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.
 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
  1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  2. výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
  3. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
  4. případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.
 • Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
 • Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2021.

Rozhodnutí o přijetí

 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup nejdříve dubna 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Je nutné vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uloženo jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

ZDROJE