V rámci environmentální výchovy a výchovy k trvale udržitelnému životu se naše škola zapojila do nového projektu. Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy na životní prostředí a chovali se k okolnímu prostředí co možná nejšetrněji. Projekt přibližuje témata životního prostředí nejen žákům 4. a 5. třídy, kteří projekt povedou, nýbrž celé škole, protože pro dosažení stanovených cílů bude nutná spolupráce všech žáků i zaměstatnanců školy. Na konci projektu může naše škola požádat o mezinárodně uznávaný titul „Ekoškola“, který získáme v případě úspěšného splnění dílčích úkolů a snížení „ekologické stopy“ naší školy.

Projekt se věnuje 4 hlavním oblastem: energie, voda, odpady a prostředí. (Nadstavbová témata jsou: doprava, šetrný spotřebitel, změny klimatu a biodiverzita.)