Vážení rodiče,

zasíláme informace k provozu školy v týdnu od 3. května 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků II. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

Vláda ČR tedy při splnění podmínek stanovených v mimořádném opatření umožňuje od 3. května 2021 prezenční vzdělávání žáků II. stupně v Libereckém kraji.

Prezenčně vzdělávané třídy:

oddělení IZS, PT, IV.A, IV.B, V.A, V.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B a všechny waldorfské třídy.

Distančně vzdělávané třídy:

I.A, II.A, III.A, VI.A, VI.B, IX.A, IX.B


Školní družina

Školní družina bude otevřena pouze pro žáky přípravné třídy.


Průběh testování

Žáci I. stupně (PT, IV.A, IV.B, V.A, V.B a všech waldorfských tříd) se nově testují pouze 1x týdně, a to v pondělí nebo první den příchodu do školy v daném týdnu. Žáci II. stupně se testují v pondělí (resp. první den příchodu do školy v daném týdnu) a ve čtvrtek.

Nyní se testuje antigenními testy Singclean. Ukázku z průběhu testování naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=5s&ab_channel=M%C5%A0MT. Instruktážní leták pro test Singclean naleznete zde: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf.

Testovacími místnostmi jsou kmenové učebny jednotlivých tříd. Testování začíná pro všechny v pondělí v 7.40. Pro zajištění pokud možno bezproblémového chodu školy prosíme všechny, aby se dostavili včas. Žáci mohou mít vlastní testy, avšak pouze ty ze seznamu výjimek MZ ČR: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Dále MZ ČR a MŠMT ČR stanovují povinnost nošení ochranných prostředků po celou dobu pobytu ve škole. Ochrannými prostředky se rozumí zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo respirátor. Obličejové štíty nejsou povoleny. Výjimka byla udělena pro hodiny tělesné výchovy.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.


Frekvence testování

Žáci přípravné třídy a žáci I. stupně se testují pouze 1x týdně, a to první den po příchodu do školy. Žáci II. stupně se testují 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Proč musí děti nosit roušky, když jsou testované?

Testování má preventivní charakter, stejně tak nošení roušek. Chceme, aby školy už nemusely být zavírány, a tak se řídíme nařízením Vlády ČR.

Kdo se nemusí testovat

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Co když nesouhlasím s testy a rouškami?

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě, že nesouhlasíte s testováním žáků a s nošením roušek, je potřeba poslat třídnímu učiteli omluvenku nebo informovat e-mailem. Žák má nárok na souhrnné materiály a informace o probírané látce. Distanční výuka nebude realizována.

Kompletní znění mimořádného opatření zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6-4-2021-k-testovani-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-5-2021.pdf


Oddělení IZS

Oddělení IZS bude mít opět zázemí v jazykové učebně. Příchod je možný od 7.00. Děti prosím vyzvedávejte do 16.00. Zvoní se na Červeňásky. Pokud souhlasíte se samostatným odchodem žáků, napište jim lísteček, nebo napište omluvenku do EŽK.


Informatika

Jazyková učebna tedy nebude k dispozici pro výuku ICT. Polovina třídy tak bude využívat iPady.


Tělesná výchova a hudební výchova

Je zakázán zpěv a hra na dechové hudební nástroje při vzdělávání. Jsou povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech). Toto se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání.

Pro ostatní pak platí, že není zakázána „hodina tělocviku“. Doporučuje se např. procházka venku. Také hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný.

TV probíhá standardně, učitelé budou využívat procházek. Žáci mohou venku cvičit bez roušek, je však třeba zajistit homogenitu tříd, tudíž dochází ke změnám v rozvrzích:

  • VII. A – celá třída TV v pondělí 6. hodinu a ve čtvrtek 1. hodinu s Mgr. Hrbkem
  • VII. B – celá třída TV v pondělí 6. hodinu a ve čtvrtek 1. hodinu s Mgr. Saurovou
  • VIII. A – celá třída TV v pondělí 7. a 8. vyučovací hodinu s Mgr. Hrbkem
  • VIII. B – celá třída TV ve čtvrtek 7. a 8. vyučovací hodinu s Mgr. Hrbkem

Provoz školní jídelny

Časy obědů je nutné sladit s nařízeními. Třídy se nesmí míchat a je třeba zajistit, aby se netvořily fronty. Proto dochází k úpravě časů, kdy jdou jednotlivé třídy na oběd. Provoz školní jídelny naleznete zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xAjnEQ6f2qPlOU1yOlIBkepAf7kWW3fi3I8b6hSpBU4/edit?usp=sharing


Jak to bude s Google Meety pro třídy doma?

Vzhledem k zapojení učitelů v prezenční výuce a celkovém provozu školy může dojít k omezení distančního vzdělávání pro třídy, které nejsou vzdělávány prezenčně. 9. třídy mají v pondělí a úterý zrušenou výuku z důvodu konání přijímacích zkoušek na střední školy.


Odkazy a zdroje

Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím pana ředitele Mgr. Pavla Zeronika telefonicky na tel. 608 439 020 nebo na e-mailové adrese: zeronik@zs-kaplickeho.cz nebo zástupce ředitele Mgr. Lukáše Javůrka na e-mailové adrese: javurek@zs-kaplickeho.cz