Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o průběhu úvodních dnů školního roku 2021/2022. Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021 v 8.00. V prvním týdnu dochází ke změnám v rozvrzích jednotlivých tříd následovně:

Harmonogram 1. školního týdne ZŠ Kaplického

 • přípravná třída a I. ročník
  • středa 1. 9. – 1 hodina
  • čtvrtek 2. 9. – 2 hodiny
  • pátek 3. 9. – 3 hodiny
  • od 6. 9. dle rozvrhu
  • půlené hodiny od 13. 9. 2021
 • II.–V. ročník
  • středa 1. 9. – 2 hodiny
  • čtvrtek 2. 9. – 4 hodiny
  • pátek 3. 9. – dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním
 • VI.–IX. ročník
  • středa 1. 9. – 2 hodiny
  • čtvrtek 2. 9. – 5 hodin
  • pátek 3. 9. – dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním
 • I. W
  • středa 1. 9. – 2 hodiny
  • čtvrtek 2. 9. – pouze epocha
  • pátek 3. 9. – pouze epocha
  • od pondělí 6. 9. dle rozvrhu
 • II.–V. W
  • středa 1. 9. – 2 hodiny
  • čtvrtek 2. 9. – 4 hodiny
  • pátek 3. 9. – dle rozvrhu

 

Vzhledem ke stále neutěšené situaci kolem šíření nemoci covid-19 musíme chod školy sladit s nařízením MŠMT. Jistě jste již ze sdělovacích prostředků zjistili, že se žáci budou v úvodu září 3x testovat za účelem monitoringu šíření nemoci covid-19 v dětské a juvenilní populaci.

Covid-19:

 • 1. 9. 2021 všechny děti a žáci s výjimkou PT a 1. tříd
 • 2. 9. 2021 žáci PT a 1. tříd
 • 6. 9. 2021 všechny děti a žáci
 • 9. 9. 2021 všechny děti a žáci
 • Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se do školy později během dopoledne, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Pokud nebude žák přítomen ve škole po celý den, kdy bude testování probíhat, provede si test první den příchodu do školy.
 • Testovat se nemusí žák, pokud:

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19a je ve 180denní ochranné lhůtě (skutečnost lze doložit např. SMS zprávou o pozitivním testování, lékařskou zprávou, potvrzení na ocko.uzis.cz apod.),
  • doloží, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu (např. aplikace Tečka, certifikát),
  • se prokáže negativním výsledkem testu z odběrových míst (platnost PCR testu je 7 dní, platnost antigenního testu je 72 hodin).
  • Pokud Vaše dítě splňuje jednu z výše uvedených podmínek, informujte o tom prosím třídní učitelku/třídního učitele nebo vedení školy.
  • U dětí, u nichž testy prokáží přítomnost viru SARS-Cov-2, bude škola dále postupovat v souladu s pracovníky KHS. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Žákům, kteří se screeningového testování nezúčastní a odmítnou dodržovat i nařízení o nošení ochrany dýchacích cest, nebude osobní přítomnost na vzdělávání umožněna.
 • Ochrana dýchacích cest během pobytu ve škole

  • Nanorouška nebo respirátor v případě negativního testu nebo výše splněných podmínek pouze ve společných částech budovy.
 • TESTY

  • Testy jsou stejného typu jako na konci školního roku 2021/2022. Jedná se tedy o neinvazivní metodu testování výtěrem z nosu, kdy tyčinka zasahuje cca 1–2 cm do nosní dírky. Většina dětí je tedy s metodou testování již seznámena a není tak třeba se čehokoli obávat. Průběh testování i výuky tak bude totožný s tím, jak tomu bylo již v červnu. Po skončení testování a negativním výsledku testu si žáci sundávají roušku nebo respirátor a nasazují se je pouze během pobytu ve společných prostorách školy.
  • Škola obdržela testy Genrui
   • Instruktážní video, jak probíhá testování, naleznete zde: ODKAZ
  • Testování 1. 9. 2021 začíná v 8.00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.
  • Žáci přípravné třídy a 1. ročníku se testují až 2. 9. 2021.
  • Testování 6. a 9. 9. 2021 proběhne od 7.40 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.
 • Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; dítě/žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.
 • Pokud žák odmítne testování, nemůže zpívat na hodinách hudební výchovy a tělesnou výchovu smí absolvovat pouze v případě, že má po celou dobu nasazenou roušku.
 • Toto nařízení MŠMT je v platnosti do 9. 9. 2021 a podle výsledků preventivního screeningového testování bude rozhodnuto o následujícím postupu.
 • Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno? 
  • Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (viz ZDE), bude ze strany školy akceptován.
  • Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).
 • Pokud budete požadovat potvrzení o negativním výsledku testování (např. po potřeby kroužků či jiných volnočasových aktivit, informujte prosím zástupce ředitele Mgr. Lukáše Javůrka na e-mailové adrese: javurek@zs-kaplickeho.cz

Školní družina

  • Školní družina je v běžném provozu od 1. 9. 2021 od 6.30. Vedoucí školní družiny je Bc. Veronika Kovářová.

Rozvrhy hodin

  • Rozvrhy žáků již nyní vidíte v systému Škola ONLINE. Pokud máte jakékoli potíže s přihlášením, kontaktujte Mgr. Javůrka. Žákům 6. ročníků budou během druhého zářijového týdne vygenerovány žákovské přístupy.

Google Classroom a případná distanční výuka

  • Vzhledem k těžko odhadovatelnému vývoji epidemické situace v průběhu školního roku budou i letos zřízeny ve většině předmětu Google Učebny. Ty budou v případě prezenčního vzdělávání využívány zejména ke sdílení rozšiřujících materiálů, prezentací z hodin, zadávání domácích úkolů apod.
  • V případě přechodu na distanční způsob výuky bychom opět realizovali online hodiny pro všechny třídy. Žákům 1. tříd budou tedy také vytvořeny žákovské Google účty pod doménou @zs-kaplickeho.cz.
  • Kódy Google Učeben budou zveřejněny na stránkách školy a jednotliví vyučující je žákům sdělí i během prvních hodin svých předmětů.

Zpravodaj na školní rok 2021/2022 bude rozeslán v průběhu 1. školního týdne.

Dokumenty MŠMT k začátku školního roku

  • Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19: ODKAZ
  • Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (Provoz a testování): ODKAZ