PŘIJÍMAČKY NANEČISTO na Doctrině –> více informací ZDE

Přijímačky nanečisto od SCIO ZDE


Vyhlášení přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2022. Zároveň stanoví jednotná kritéria přijímání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2022. V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro podání přihlášky 30. listopad 2021.

Platný formulář přihlášky naleznete zde. Žáci obdrží dvě přihlášky a zápisový lístek s pololetním vysvědčením.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle ŠVP). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky.

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška (JPZ). Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).

Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou.

Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.

Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňuje ředitel školy i další kritéria. Ta obsahují vždy hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Dalšími kritérii mohou být výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí.

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky.

Obsah a podoba jednotných testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Maximální možný počet dosažených bodů v každém z didaktických testů (z českého jazyka a literatury i z matematiky a její aplikace) je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, ředitel školy však může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení, tělesným či smyslovým postižením), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (nejčastěji navýšení času).

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury, škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín – úterý 12. dubna 2022
 • 2. termín – středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín – čtvrtek 19. dubna 2022
 • 2. termín – pátek 20. dubna 2022

Náhradní termín pro všechny obory:

 • 1. termín – středa 10. května 2022
 • 2. termín – čtvrtek 11. května 2022

 Výsledky a hodnocení JPZ a přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední škole do 28. dubna 2022 (v případě náhradního termínu do 20. května 2022).

Ředitel školy ukončí do 2 pracovních dnů hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení a do 30. dubna 2020 (v případě náhradního termínu do 22. května 2020) zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů odvolání, a to ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme na toto místo jiného uchazeče.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:

 • Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek.
 • Uchazeč uvádí na přihlášce pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.
 • Uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.
 • Neplatí povinnost stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola PŘ.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Přijímací řízení do ostatních oborů vzdělání

(střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem)

Přijímací řízení do těchto oborů probíhá obdobně, jako do oborů zakončených maturitní zkouškou, až na tyto základní odlišnosti:

 • Jednotná přijímací zkouška se nekoná.
 • Rozhodujícím kritériem pro přijetí je zpravidla hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v období od 22. dubna 2022 do 30. dubna 2022.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna 2022 do 30. dubna 2022.

Odkazy na další informace

 • § 59 – 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz
 • webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

ZDROJE